Säännöt

SUOMEN SIPERIANKISSAT RY:N SÄÄNNÖT – voimassa 6.2.2017 lähtien

1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen siperiankissat ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen kieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys noudattaa Suomen Kissaliitto ry:n, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä SK, ja sen kautta Féderation Internationale Félinen, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä FIFe, kulloinkin voimassa olevia yleisiä sääntöjä ja siperiankissan rotumääritelmää.

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää ja tukea perinteisten siperiankissojen kasvatusta ja tehdä tunnetuksi perinteistä naamioväritöntä rotutyyppiä
 • edistää Suomessa asuvien, FIFe:ssä rekisteröityjen perinteisen siperiankissan kasvattajien yhteistoimintaa
 • ylläpitää ja tukea siperiankissaharrastusta ja sen kehittymistä
 • valvoa ja ohjata perinteisen siperiankissan rodunjalostustoimintaa
 • käsitellä kissojen kasvatus- ja hoitokysymyksiä Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää jäsenilleen kissaharrastukseen liittyviä opetus-, neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia
 • ylläpitää kasvattajatietoja sekä voittoa tavoittelematta Suomessa asuvien kasvattajien pentu- ja siitosurosvälitystä
 • kerää terveys- ja muita rotutietoja yhteiseen tietokantaan
 • voi julkaista omaa tiedotuslehteä
 • toimii yhdessä muiden kissaharrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin kissayhdistyksiin sekä vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin
 • voi järjestää esittelynäyttelyitä ja rodun erikoisnäyttelyjä
 • voi liittyä jäseneksi muihin yhdistyksiin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen omaa tarkoitusta tai tukee sitä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, ja testamentteja
 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa yhdessä toimipisteessä
 • tehdä sponsorisopimuksia yritysten ja muiden yhdistysten kanssa

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, perhe-, ainais- tai kunniajäseniä.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka suorittaa kymmenkertaisena varsinaisen jäsenen jäsenmaksun. Varsinaiset ja ainaisjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Perhejäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, jonka samassa taloudessa asuva perheen joku muu jäsen on varsinainen jäsen tai ainaisjäsen. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta kutsua henkilön, joka merkittävällä tavalla tai pitkäaikaisella mallikelpoisella toiminnallaan on edistänyt rotukissatyötä. Ehdotus raukeaa, ellei 2/3 läsnä olevista jäsenistä sitä kannata.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa yhden kuukauden maksamatta.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai jos jäsen ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, harjoittanut jalostustyötä SK:n sääntöjen vastaisella tavalla tai joka on tuomittu eläinsuojelurikkomuksesta, lievästä eläinsuojelurikoksesta, eläinsuojelurikoksesta tai joka on tuomittu eläintenpitokieltoon.

Erottamisesta päätetään hallituksen kokouksessa suljetulla äänestyksellä ja erottamiseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erottamisesta on tiedotettava asianomaiselle jäsenelle 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Erotetulla tai eronneella jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin eikä jäsenmaksun palautukseen.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja perhejäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Maksut määrätään erikseen molemmille jäsenryhmille. Ainaisjäsenet suorittavat kymmenkertaisen varsinaisen jäsenen jäsenmaksun suuruisen kertamaksun. Kunniajäsenten ei tarvitse suorittaa jäsenmaksua. Ulkomailla asuville jäsenille voidaan määrätä korotettu jäsenmaksu postituskustannusten kattamiseksi.

Yhdistys voi järjestää jäsenillensä maksullisia palveluita, kuten kissanpentujen kasvatusta ja myyntiä tukevien tietojen välittäminen.

6. Hallitus

Yhdistyksen syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja muut vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä, edustaa yhdistystä ja käyttää toimeenpanovaltaa. Hallituksen puheenjohtaja, muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Erovuorossa on joka vuosi puolet muista varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudestaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteyden pidon päätöksen teon aikana.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen 1.3.–30.4. välisenä aikana pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen 1.10.–30.11. välisenä aikana pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

6. päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista

7. valitaan yhdistykselle puheenjohtaja joka toinen vuosi, ja vuosittain muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sääntöjen kohdan 6 mukaisesti erovuoroisten tilalle

8. valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 15.2 mennessä, jos kyse on kevätkokousasia, tai 15.9 mennessä jos kyseessä on syyskokousasia.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Jokaisella 18 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää. Kaikki päätökset tehdään ja vaalit toimitetaan avoimella äänestyksellä, ellei äänestystä suljetuin lipuin ole vaadittu ja kannatettu. Jos äänet menevät tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, mutta vaaleissa ratkaisee arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisessa on kokonaan yhdistyksen hallituksella.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta (postileiman mukaan) kirjeitse tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen jäsenlehdessä. Kutsu voidaan myös lähettää sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa yhdistyksen tietoon. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Hallitus päättää kokouksen ajankohdan ja kokouspaikan.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Comments are closed.